เกี่ยวกับสมาคม          ข้อบังคับสมาคม
สมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรที่สนับสนุนให้กีฬาชักกะเย่อในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
สามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ และเป็นกีฬาที่
สร้างความรักความสามัคคีให้แก่คนในประเทศได้