อุปกรณ์การแข่งขัน
   
   ชุดกีฬา
1. ชุดสำหรับผู้ดึงเชือก ทีมแข่งขันจะต้องสวมใส่ชุดกีฬาที่เหมาะสมอันประกอบด้วย
กางเกงขาสั้น เสื้อเชิ้ตกีฬาหรือเสื้อแขนยาว และถุงเท้ายาวถึงเข่าหรือถุงเท้ากีฬา
ชุดกีฬาแต่ละทีมจะต้องเป็นชุดเหมือนกัน

2. ชุดกีฬาสำหรับโค้ชและผู้ดูแลทีม ทั้งโค้ชและผู้ดูแลทีมจะใส่ชุดกีฬาเหมือนกับ
นักกีฬาในทีมหรือจะใส่กางเกงขายาวพร้อมเสื้อแจ็คเก็ตกีฬาสวมทับก็ได้โดยให้
สีเหมือนกับชุดกีฬาในทีมเดียวกัน

3. เครื่องป้องกันศีรษะ ผู้ดึงเชือก โค้ชและผู้ดูแลทีมจะได้รับอนุญาตให้สวมเครื่อง
ป้องกันศีรษะต่อไปนี้ หมวก พลาสติกป้องกันลูกตา หน้าและผ้าโพกหัว
โดยเครื่องป้องกันศีรษะจะต้องมีสีเดียวกันกับชุดกีฬาของนักกีฬาในทีม  ส่วนเครื่อง
ป้องกันศีรษะบางประเภทที่จะต้องใส่ตามความเชื่อทางศาสนาอาจจะได้รับอนุญาต
ให้สวมใส่ได้ ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเป็นรายกรณีไป

4. เสื้อผ้าป้องกันการบาดเจ็บ เสื้อผ้าป้องกันผิวหนังสามารถสวมใส่ให้อยู่ใต้ชุดกีฬา
ได้ตามความเหมาะสมและการได้รับอนุญาตจากผู้ตัดสิน ส่วนของเข็มขัดป้องกัน
การบาดเจ็บจะได้รับอนุญาตให้สวมใส่ทับบนชุดกีฬาเท่านั้น เสื้อผ้าป้องกันการ
บาดเจ็บของผู้คัดท้ายจะต้องมีความหนาไม่เกิน 5 ซม.และจะต้องสวมไว้ใต้ชุดกีฬา
และให้อยู่ระหว่างเชือกกับลำตัว อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นห่วง ตะขอหรือที่มีเหลี่ยม
ความคมเพื่อใช้สำหรับการล็อคเชือกจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้บนเสื้อผ้าป้องกัน
การบาดเจ็บโดยเด็ดขาด แนะนำให้ใช้เสื้อคลุมสำหรับผู้คัดท้าย

   เรซิ่น (ยางเหนียว)
การใช้เรซิ่นมีไว้เพื่อช่วยในการจับยึดเชือกและการใช้เรซิ่นก็จะอนุญาตให้ใช้เฉพาะ
กับมือเพียงอย่างเดียว ในการแข่งขันประเภทในร่มการใช้เรซิ่นจะต้องได้รับอนุญาตและได้รับคำแนะนำจากผู้ตัดสินเท่านั้น

 

  การแต่งกายตอนชั่งน้ำหนัก
1. ทีมชายให้สวมใส่กางเกงขาสั้นในขนาดที่เหมาะสมและไม่บางเท่านั้น
2. ทีมหญิงให้สวมใส่กางเกงขาสั้นและเสื้อเชิ้ตที่มีขนาดเหมาะสมและไม่บางเท่านั้น
3. รองเท้าบูตไม่จำเป็นต้องสวมใส่ระหว่างการชั่งน้ำหนักบนตาชั่ง

 
รองเท้า

1. รองเท้าสำหรับการแข่งขันกลางแจ้ง
พื้นส้นและด้านข้างของส้นรองเท้าจะต้องเรียบเสมอกัน การติดปุ่มหรือตะปูทั้งบน
ส้นและพื้นรองเท้าไม่สามารถกระทำได้ การมัดเชือกรองเท้าก็จะต้องไม่ใช้วัสดุที่
อาจจะก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้ ส้นรองเท้าที่เป็นโลหะมีความหนาไม่เกิน 6.5
มิลลิเมตรและพื้นเรียบตลอดด้านข้างและด้านล่างจะได้รับอนุญาตให้สวมใส่ได้
ขนาดของส้นรองเท้าไม่ควรเกินความยาว 1 ใน 3 ของความยาวของพื้นรองเท้า
หรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของความยาวพื้นรองเท้า ความสูงของส้นรองเท้าซึ่งวัด
จากพื้นรองเท้าขึ้นมาไม่ควรน้อยกว่า 6.5 มิลลิเมตร และไม่ควรเกิน 25 มิลลิเมตร
(รวมแผ่นพื้นโลหะ)

2. รองเท้าสำหรับการแข่งขันในร่ม
รองเท้าที่จะใช้สำหรับการแข่งขันในร่มควรเป็นรองเท้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตรองเท้า
ทั่วไป พื้นรองเท้าสามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ไม่ควรให้กว้างหรือยาวกว่าส่วนบนของ
รองเท้า พื้นรองเท้าควรทำจากยางที่ช่วยยึดเท้าให้ติดกับลู่ยางให้มากที่สุดและ
จะต้องไม่เป็นพื้นที่ก่อความเสียหายให้แก่พื้นลู่ยางหรือพื้นสนามการแข่งขัน ขนาด
ความกว้างและยาวสูงสุดของพื้นรองเท้าจะต้องไม่เกินความยาวของเท้าเปล่าของ
ผู้เล่น 20 เปอร์เซ็นต์ วัสดุที่ใช้ประกอบพื้นรองเท้าควรเป็นพื้นผ้าที่แห้งและสะอาด
ปราศจากสารเคมีและสารหล่อลื่นใดๆ กรณีที่มีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับรองเท้าให้
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลการแข่งขันเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด

   

   
   คุณลักษณะของเชือก
ขนาดมิติของเชือก จะต้องมีขนาดเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า 10 ซม.หรือไม่มากกว่า 12.5 ซม.และจะต้องไม่มีปมหรือที่ไว้สำหรับมือยึดถือ ปลายเชือกจะต้องทำเป็นปมปิด
ขนาดความยาวของเชือกจะต้องไม่น้อยกว่า 33.5 เมตร (ตามภาพ)

 
 
   
   
   การทำเครื่องหมายบนเชือก
การใช้เทปพันหรือการทำเครื่องหมายบนเชือกควรดำเนินการในลักษณะที่ให้ผู้ตัดสินสามารถปรับเลื่อนได้เผื่อในกรณีที่เชือกขยายตัวหรือหดตัว

1. การทำเครื่องหมายเชือกสำหรับการแข่งขันกลางแจ้ง ใช้เทป 5 ชิ้นหรืออุปกรณ์การทำเครื่องหมายอื่น ๆ ควรพันแปะติดบนเชือกโดยให้มีลักษณะดังต่อไปนี้
    - ให้ใช้ 1 เทปหรือ 1 เครื่องหมายพันอยู่กึ่งกลางเชือก
    - ให้ใช้ 2 เทปหรือ2 เครื่องหมายพันให้ห่างจากจุดกึ่งกลางเชือกออกไปด้านละ 4 เมตร
    - ให้ใช้ 2 เทปหรือ 2 เครื่องหมายพันให้ห่างออกไปจากจุดกึ่งกลางเชือกด้านละ 5 เมตร
    - เทปที่ทำเครื่องหมายตามข้อ เอ บีและซี ข้างต้นให้ใช้สีต่างกันจำนวน 3 สี (ตามภาพด้านล่าง)

 
   
   
2. การทำเครื่องหมายเชือกสำหรับการแข่งขันในร่มใช้เทป 3 ชิ้นหรือ 3 เครื่องหมายพันบนเชือกดังต่อไปนี้
    -  เทปที่ 1 ให้พันบริเวณกึ่งกลางเชือก
    -  เทปที่ 2 ให้พันห่างจากจุดกึ่งกลางออกไปทั้ง 2 ด้านๆ ละ 2.5 เมตร
    -  เทปที่ใช้พันตามข้อ เอและบี จะต้องเป็น 2 สีต่างกัน (ตามภาพ)

 
   

   
   พื้นที่ใช้ทำการแข่งขันและการทำเครื่องหมาย
 
1. พื้นที่สำหรับการแข่งขันแบบกลางแจ้ง
พื้นที่สำหรับการแข่งขันจะต้องเรียบและมีหญ้าปกคลุมเสมอกันบริเวณพื้นสนาม ต้องทำเครื่องหมายเป็นเส้นกึ่งกลางสนาม 1 เส้น  (ตามภาพ)

 
   
   
2. พื้นที่ใช้ทำการแข่งขันแบบในร่ม
วัสดุที่ใช้ทำพื้นผิวของสนาม (ลู่ยาง) ควรเป็นวัสดุที่ช่วยยึดรองเท้าสำหรับการแข่งขันแบบในร่มไม่ให้ลื่นและต้องได้รับการรับรองจากสหพันธ์กีฬาชักกะเย่อโลก (TWIF)
ความยาวของลู่ยางจะต้องยาว 36 เมตร ความกว้างของลู่ยางจะต้องอยู่ระหว่าง 100-120 ซม. หรือ 1-1.20 เมตร ต้องทำเครื่องหมายเป็นเส้นกึ่งกลาง 1 เส้นและเส้นด้าน
ข้างทั้ง 2 ด้านอีกด้านละ 1 เส้นโดยให้ห่างจากเส้นกึ่งกลางด้านละ 4 เมตร (ตามภาพ)

 
   

   
   กติกาเทคนิคการดึงเชือก
 
1. การจับเชือก
ไม่อนุญาตให้ผู้แข่งขันจับเชือกบริเวณภายในพื้นที่ที่ได้รับการทำเครื่องหมายไว้แล้ว ผู้เล่นคนแรกของแต่ละทีมควรจับเชือกให้ใกล้จุดที่มีการทำเครื่องหมายจุดนอกสุดของ
แต่ละด้านให้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำได้ (ตามภาพ)

 
 
ห้ามไม่ให้มีการทำปมหรือห่วงบนเชือก รวมทั้งห้ามไม่ให้นำเชือกไปล็อคผ่านส่วนหนึ่งส่วนใดของลำตัวผู้แข่งขันในทีมเป็นอันขาด การนำเชือกมาไขว้กันถือว่าเป็นการสร้างห่วง
ช่วงเริ่มต้นของการแข่งขันควรวางเชือกโดยให้บริเวณที่ทำเครื่องหมายตรงจุดกึ่งกลางให้อยู่เหนือบริเวณที่ทำเครื่องหมายตรงจุดกึ่งกลางในสนาม
   
2. ตำแหน่งการดึง
ยกเว้นผู้คัดท้าย ผู้แข่งขันทุกคนควรจับเชือกด้วยมือเปล่าทั้ง 2 มือในท่าการจับที่เป็นปรกติ โดยการหงายฝ่ามือขึ้นทั้ง 2 มือ และให้เชือกทอดผ่านระหว่างลำตัวกับช่วงส่วนบน
ของแขน สำหรับการจับเชือกของผู้คัดท้ายให้ดูที่ 3. ตำแหน่งของผู้คัดท้าย

การจับเชือกแบบอื่นๆ ที่ป้องกันการเคลื่อนไหวของเชือกอย่างเป็นอิสระ จะถือว่าเป็นการล็อคเชือกและจะถือว่าเป็นการทำผิดกติกาการแข่งขัน เท้าของผู้แข่งขันจะต้องเหยียด
ไปข้างหน้าของหัวเข่าและสมาชิกในทีมทุกคนจะต้องอยู่ในท่าดึงเชือกตลอดเวลาการแข่งขัน

 
3. ตำแหน่งของผู้คัดท้าย
ผู้เล่นคนสุดท้ายจะถูกเรียกว่า ผู้คัดท้าย เชือกควรผ่านด้านข้างของลำตัว ทอดผ่านแผ่นหลังเป็นเส้นทแยงมุมและพาดข้ามไหล่ด้านตรงกันข้ามจากด้านหลังไปสู่ด้านหน้า 
เชือกส่วนที่เหลือควรให้ผ่านใต้รักแร้ในทิศทางลักษณะกลับหลังและให้ออกด้านนอกขณะที่ปลายเชือกส่วนที่เหลือให้ปล่อยเป็นอิสระ ผู้คัดท้ายควรจับเชือกในท่าจับปรกติ
โดยให้หงายฝ่ามือขึ้นทั้ง 2 มือ และให้ทั้ง 2 แขนยื่นออกไปด้านหน้า ผู้คัดท้ายจะได้รับอนุญาตให้เก็บเชือกไว้ในระดับต่ำกว่าเข็มขัดเพื่อป้องกันการบาดเจ็บได้ และการสัมผัส
กับเข็มขัดด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยจะไม่ถือว่าเป็นการล็อคเชือกแต่อย่างใด
   

   
   รองเท้าใช้สำหรับการแข่งขันแบบในร่ม
The shoes to be used for indoor tug of war should be as originally produced by any sport shoe manufacturer.
 
   รองเท้าใช้สำหรับการแข่งขันแบบกลางแจ้ง
 
   ลักษณะส้นรองเท้าใช้สำหรับการแข่งขันแบบกลางแจ้ง
Heel is no more then 1/3 of total footprint  Heel is no less then 1/4 of total footprint
 
 
   เสื้อป้องกันการบาดเจ็บของผู้ดึง
Clothing to protect the skin may be worn under the sport clothing subject to judge’s approval.
 
 
   เสื้อป้องกันการบาดเจ็บผู้คัดท้าย
The protective clothing worn by the anchor shall not exceed a maximum thickness of 5 centimeters; it must always be worn under
the
sport clothing and placed between the rope and the body.
 
 
   เข็มขัดป้องกันการบาดเจ็บ