คณะกรรมการ

       รายชื่อคณะกรรมการสมาคมกีฬาชักกะเย่อฯ

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

       1. นายนริส สิงหวังชา

นายกสมาคมฯ

081-9192053

       2. นายกร ทัพพะรังสี

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

..........

       3. นายมนตรี ไชยพันธุ์

ที่ปรึกษา

..........

       4. นายมนตรี วีระประวัติ

ที่ปรึกษา

..........

       5. ทพ. พิชัย ปิตุวงศ์

ที่ปรึกษา

..........

       6. พล.อ. จิระ นาวีเสถียร

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1

..........

       7. สุชาติ แจสุรภาพ

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2

087-4549888

       8. นายโกศล กิตินิรันดร์กูล

กรรมการ

086-5638536

       9. ดร.สุริยัน สุรกิจบวร

กรรมการ

081-8623001

       10. พ.ต.ท. เศกสันต์ หาญคำแพง

กรรมการ

089-5032581

       11. นายพีระ จันทร 

กรรมการ

086-7969138

       12. นายชยุต สุริยาวุช 

กรรมการ

081-8249971

       13. นายปัญญา ประชากรณ์ 

ปฏิคม

094-2499873

       14. นายทองศิริวัลลภ์ มูลศาสตร์

นายทะเบียน

086-7871443

       15. พ.ต.ต.หญิง สงวนทรัพย์ ลาภสนอง

เหรัญญิก

087-1117222

       16. พ.ต.อ. อำนาจ อ่วมขันท์

เลขาธิการ

081-9093142

       17. นายกฤษฎา พัฒนทรัพย์

หัวหน้าสำนักงาน

083-8355099

       18. นางสาวอมรทิพย์ พัฒนทรัพย์

เจ้าหน้าที่

084-3600534