คณะกรรมการ

       รายชื่อคณะกรรมการสมาคมกีฬาชักกะเย่อฯ

ตำแหน่ง

เบอร์โทร

       1. นายนริส  สิงหวังชา 

นายกสมาคมฯ

081-9192053

       2. พล.อ. จิระ  นาวีเสถียร

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 1

081-8387404

       3. นายสุชาติ  แจสุรภาพ

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 2

087-4549888

       4. พลเอก พัฒนชัย นาวีเสถียร 

อุปนายกสมาคมฯ คนที่ 3

085-9058051

       5. นายโกศล กิตินิรันดร์กูล 

กรรมการ

086-5638536

       6. นายสุริยัน  สุรกิจบวร

กรรมการ

081-8623001

       7. พ.ต.ท. เศกสันต์ หาญคำแพง 

กรรมการ

089-5032581

       8. นายพีระ  จันทร 

กรรมการ

086-7969138

       9. นายชยุต สุริยาวุช 

กรรมการ

081-8249971

     10. นายปัญญา  ประชากรณ์ 

ปฏิคม

094-2499873

     11. นายทองศิริวัลลภ์ มูลศาสตร์

นายทะเบียน

086-7871443

     12. พ.ต.ต.หญิง สงวนทรัพย์ ลาภสนอง

เหรัญญิก

087-1117222

     13. พ.ต.อ. อำนาจ อ่วมขันท์

เลขาธิการ

081-9093142

     14. นายกฤษฎา พัฒนทรัพย์

หัวหน้าสำนักงาน

083-8355099

     15. นางสาวอมรทิพย์ พัฒนทรัพย์ 

เจ้าหน้าที่

084-3600534