ทีมและผู้เล่นสำรอง
   
   จำนวนผู้เล่นในทีม
1. ประเภทผู้เล่น 8 คน   แต่ละทีมจะต้องมีผู้เล่นจำนวน 8 คนตั้งแต่เริ่มต้นการแข่งขัน
2. ประเภทผู้เล่น 4 คน   แต่ละทีมจะต้องมีผู้เล่นจำนวน 4 คนตั้งแต่เริ่มต้นการแข่งขัน
3. ประเภทผู้เล่น 2 คน   แต่ละทีมจะต้องมีผู้เล่นจำนวน 2 คนตั้งแต่เริ่มต้นการแข่งขัน

การแข่งขันจะเริ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทั้ง 2 ทีมอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมที่จะดึงเชือก
โดยให้อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ตัดสิน

   สมาชิกทีมชาติ
สมาชิกของทีมชาติแต่ละทีมจะต้องเป็นพลเมืองของประเทศนั้นๆ ที่พวกเขาเป็น
ตัวแทน การพิสูจน์สัญชาติความเป็นพลเมืองจะได้รับการยอมรับกรณีเดียว โดยผ่าน
การโชว์หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวที่รัฐบาลของแต่ละประเทศนั้นๆ ออกให้
สมาชิกทีมชาติจะประกอบด้วยผู้เล่น (ผู้ดึง) โค้ชและผู้ดูแลประจำทีม

   เงื่อนไขการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรอง
การเปลี่ยนผู้เล่นสำรองจะเปลี่ยนได้เพียงคนเดียวตลอดการแข่งขัน หลังจาก
ที่มีการเปลี่ยนผู้เล่นสำรองแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เล่นได้อีก


1. สำหรับประเภทผู้เล่น 8 คน จะอนุญาตให้เปลี่ยนผู้เล่นสำรองได้เพียง 1 คน
    โดยผู้เล่นที่เปลี่ยนเข้าไปจะต้องเป็นเพศเดียวกันกับผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนออก

2. ประเภทผู้เล่น 4 คน ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรอง
3. ประเภทผู้เล่น 2 คน ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรอง

การเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองจะสามารถกระทำได้ด้วยเหตุผลทางด้านแท็คติคหรือ
เกิดจากการบาดเจ็บของนักกีฬา การเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
หลังจากที่ทีมได้ผ่านการชั่งน้ำหนักและเสร็จสิ้นการแข่งขันในครั้งแรกของแมทช์แรก
ผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวจะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันในแมทช์ถัดไปทุกแมทช์
ในการแข่งขันรุ่นน้ำหนักนั้นๆ ผู้เล่นสำรองจะต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนเป็นผู้เล่น
ของสโมสรหรือชาติที่ตนเองเป็นตัวแทน
 

   ขั้นตอนการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรอง
ผู้เล่นทั้งที่ถูกเปลี่ยนเข้าไปและถูกเปลี่ยนออกจะต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่
ผู้ควบคุมการแข่งขันที่กำหนดไว้ในสภาพการแต่งกายที่สมบูรณ์ (สวมเสื้อเชิ้ต
กางเกงสั้น ถุงเท้ายาวและรองเท้า) พร้อมด้วยใบรับรอง ก่อนที่จะถูกส่งตัวไปยัง
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องการเปลี่ยนตัวซึ่งจะถูกกำหนดโดยหัวหน้าคณะผู้ตัดสิน

1. ใบรับรองจะถูกใช้เพื่อเช็คความถูกต้องของนักกีฬาและพิกัดน้ำหนัก
โดยผ่านการสแกนและพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวเข้าไปในระบบข้อมูล

2. ผู้เล่นตัวสำรองจะต้องมีน้ำหนักเท่ากับหรือน้อยกว่าผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวออก
น้ำหนักรวมของทีมจะไม่สามารถเกินกำหนดในแต่ละรุ่นได้จากการเปลี่ยนตัวสำรอง
ถึงแม้ว่าทีมจะส่งผู้เล่นที่มีน้ำหนักรวมน้อยกว่าน้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตตั้งแต่ช่วง
เริ่มต้นการแข่งขันก็ตาม

3. หลังจากที่มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองหัวหน้าผู้ตัดสินหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องยกเลิกตราประทับหรือการทำเครื่องหมายของผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนตัวออกใน
ทันที และให้ทำการประทับตราหรือทำเครื่องหมายลงบนผู้เล่นสำรองแทน โดย
จะต้องทำเครื่องหมายที่เห็นได้ชัดเจน หัวหน้าผู้ตัดสินหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องบันทึกลงในใบรับรองน้ำหนัก ด้วยการเพิ่มและการตัดหมายเลขรับรอง
ของผู้เล่นทั้งที่ถูกเปลี่ยนเข้าและเปลี่ยนออกทั้งหมด

   จำนวนผู้เล่นขั้นต่ำ
ไม่มีการอนุญาตให้ตัวผู้เล่นสำรองคนที่ 2 เข้าไปทำการแข่งขัน กรณีที่เกิดเหตุผู้เล่น
คนที่ 2 ได้รับบาดเจ็บ ทีมแข่งขันจะได้รับอนุญาตให้ใช้ผู้เล่นเพียง 7 คนได้ แต่ถ้ามี
เหตุอันใดที่ทำให้จำนวนผู้เล่นเหลือน้อยกว่า 7 คน ทีมนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้
ทำการแข่งขันต่อ

   โค้ช/เทรนเนอร์ (ผู้ดูแลทีม)
1. ทีมแต่ละทีมจะสามารถมีโค้ชได้ 1 คนเพื่อช่วยกำกับการแข่งขัน ยกเว้นประเภท
การแข่งขันที่มีผู้เล่น 2 คน


2. แต่ละทีมจะสามารถมีเทรนเนอร์ (ผู้ดูแลทีม) ได้ 1 คน หน้าที่ของเทรนเนอร์คือ
การดูแลลูกทีมทั้งก่อนและหลังการแข่งขัน เทรนเนอร์จะไม่ได้รับอนุญาตให้ติดต่อ
สื่อสารกับลูกทีมระหว่างการแข่งขันและจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกกำหนดให้โดย
ผู้ตัดสินประจำการแข่งขัน