รุ่นน้ำหนัก
ในการแข่งขันระดับเอเชียทั้งหมดให้ใช้รุ่นน้ำหนักตามตาราง โดยน้ำหนักของแต่ละรุ่นรวมแล้วจะต้องไม่เกินตามตารางด้านล่าง
 

  1. รุ่นจูเนียร์

รุ่น

น้ำหนัก

ผู้เล่น 8 คน

ผู้เล่น 4 คน

ผู้เล่น 2 คน

ชาย

Middle

560 กิโลกรัม

280 กิโลกรัม

140 กิโลกรัม

หญิง

Ultra Feather

480 กิโลกรัม

240 กิโลกรัม

120 กิโลกรัม

ผสม

Light

520 กิโลกรัม

260 กิโลกรัม

130 กิโลกรัม

  2. รุ่นอายุต่ำกว่า 23 ปี

รุ่น

น้ำหนัก

ผู้เล่น 8 คน

ผู้เล่น 4 คน

ผู้เล่น 2 คน

ชาย

Light Heavy

600 กิโลกรัม

300 กิโลกรัม

150 กิโลกรัม

หญิง

Feather

500 กิโลกรัม

250 กิโลกรัม

130 กิโลกรัม

ผสม

Middle

560 กิโลกรัม

280 กิโลกรัม

140 กิโลกรัม

  3. รุ่นซีเนียร์

รุ่น

น้ำหนัก

ผู้เล่น 8 คน

ผู้เล่น 4 คน

ผู้เล่น 2 คน

ชาย

Heavy

640 กิโลกรัม

320 กิโลกรัม

160 กิโลกรัม

Light Heavy

600 กิโลกรัม

300 กิโลกรัม

150 กิโลกรัม

  หญิง 

 Light Middle

 540 กิโลกรัม270 กิโลกรัม  140 กิโลกรัม

 Feather

 500 กิโลกรัม250 กิโลกรัม  130 กิโลกรัม
  ผสม 

 Light Heavy

 600 กิโลกรัม 300 กิโลกรัม 150 กิโลกรัม

 Middle

 560 กิโลกรัม 280 กิโลกรัม 140 กิโลกรัม

   4. รุ่นมาสเตอร์

 รุ่น

 น้ำหนัก

 ผู้เล่น 8 คน ผู้เล่น 4 คน ผู้เล่น 2 คน
 ชาย

 Light Heavy

 600 กิโลกรัม300 กิโลกรัม150 กิโลกรัม 
 หญิง

 Feather

 500 กิโลกรัม  250 กิโลกรัม130 กิโลกรัม 
 ผสม

 Middle

560 กิโลกรัม 280 กิโลกรัม140 กิโลกรัม 
   
   
  การชั่งน้ำหนักและการประทับตรา
1. นักกีฬาทั้งหมดจะต้องไปขอรับใบรับรองที่ได้มีการจ่ายเงินไปก่อนหน้านั้นเป็นอันดับแรก ผู้เล่นทั้งหมดจะต้องขึ้นชั่งน้ำหนักตามกำหนดการที่มีการระบุไว้แล้ว

2. ใบรับรองที่สามารถดาวน์โหลดได้จะมีการระบุนักกีฬาทั้งหมดจากแต่ละประเทศ
ไว้ ผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้แทนของแต่ละประเทศที่ได้รับการแต่งตั้งเท่านั้นที่
จะมีสิทธิ์เข้าดูข้อมูลดังกล่าวได้


3. นักกีฬาแต่ละท่านจะขึ้นชั่งน้ำหนักบนตาชั่งของใครของมัน จำนวนตาชั่งจะ
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการแข่งขันและคณะกรรมการจากเอทีดับบลิวเอฟ
ในการชั่งแบบเป็นทางการจะมีการชั่งน้ำหนักเพียงแค่ครั้งเดียว


4. หลังจากการชั่งน้ำหนักนักกีฬา น้ำหนักจะมีการบันทึกไว้ในแผ่นกระดาษแบบ
เอ็กเซลและมีการเซ็นต์กำกับด้วยลายมืออีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการสนับสนุน
ความถูกต้อง


5. นักกีฬาจะได้รับใบรับรองน้ำหนักซึ่งนักกีฬาจะต้องส่งใบรับรองดังกล่าวต่อไป
ให้กับโค้ชของตัวเองในแต่ละทีม  การเข้าร่วมการแข่งขันแบบสโมสรทั่วไป (Open Clubs)
โค้ชของแต่ละสโมสรที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในรายการของเอทีดับบลิวเอฟ
จะต้องนำส่งรายการชั่งน้ำหนักแบบสมบูรณ์ให้แก่ผู้ควบคุมการแข่งขัน โดยใน
ใบรายการชั่งน้ำหนักจะต้องระบุชื่อผู้แข่งขัน หมายเลขใบรับรอง และน้ำหนัก
ของผู้แข่งขันแต่ละคน และน้ำหนักรวมของแต่ละรุ่น ซึ่งจะมีผู้เล่นจำนวน 8 คน
โค้ช 1 คนและผู้ดูแลทีมอีก 1 คนเท่านั้น


โค้ชสามารถเปลี่ยนผู้เล่นคนใดคนหนึ่งหรือทั้งหมดได้จนกระทั่งถึงก่อนที่จะมี
การประทับตรา และตราบเท่าที่น้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกินที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น
การแจ้งเปลี่ยนผู้เล่น โค้ชจะต้องแจ้งต่อผู้ควบคุมการแข่งขันเป็นเวลา 30 นาที
ก่อนที่การประทับตราจะเริ่มขึ้น
   การชั่งน้ำหนักของทีมชาติ
1. โค้ชของแต่ละทีมชาติสามารถเลือกนักกีฬาคนใดคนหนึ่งเพื่อที่จะทำการ
ชั่งน้ำหนักได้จากรายการชั่งน้ำหนักซึ่งสามารถโหลดได้จากไฟล์เอ็กเซล

2. โค้ชสามารถแจ้งเปลี่ยนผู้เล่นคนใดคนหนึ่งหรือทั้งทีมได้จนกระทั่งถึงก่อนที่จะมี
การประทับตรา และตราบเท่าที่น้ำหนักสูงสุดไม่เกินที่กำหนดไว้ในแต่ละรุ่น การแจ้ง
เปลี่ยนผู้แล่นโดยโค้ชจะต้องแจ้งต่อผู้ควบคุมการแข่งขันเป็นเวลา 30 นาทีก่อนที่
การประทับตราจะเริ่มขึ้น

3. โค้ชของแต่ละทีมชาติจะต้องนำส่งใบรับรองการชั่งน้ำหนักแบบสมบูรณ์ต่อ
ผู้ควบคุมการแข่งขันตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ก่อนหน้า

4. หลังจากที่มีการตรวจสอบใบรับรองการชั่งน้ำหนักและหมายเลขใบรับรองแล้ว 
ผู้ควบคุมการแข่งขันก็จะเสนอบรรจุรายชื่อแต่ละทีมเข้าสู่การแข่งขันในแต่ละรุ่น

5. จะมีการติดตั้งสแกนเนอร์และบาร์โค๊ดไว้เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนผู้เล่นสำรอง
และการตรวจสอบน้ำหนักของแต่ละทีมไว้ตามจุดต่างๆ ตลอดการแข่งขัน  การจำกัดอายุ
1. รุ่นจูเนียร์ ผู้เล่นที่มีสิทธิ์ร่วมการแข่งขันในรุ่นจูเนียร์ได้จะต้องมีอายุ 15 ปี
นับตั้งแต่ต้นปีที่มีการแข่งขันและไม่เกิน 18 ปีภายในสิ้นปีเดียวกัน

2. รุ่นอายุต่ำกว่า  23 ปี ผู้เล่นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรุ่นอายุต่ำกว่า 23
ปีจะต้องมีอายุครบ 18 ปีนับตั้งแต่ต้นปีที่มีการแข่งขันแต่ต้องไม่เกิน 22 ปี
ภายในสิ้นปีเดียวกัน

3. รุ่นซีเนียร์ ผู้เล่นชายมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรุ่นซีเนียร์จะต้องมีอายุในต้นปี
ที่มีการแข่งขันครบ 18 ปี ผู้เล่นหญิงที่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีอายุครบ
16 ปีตั้งแต่ต้นปีที่มีการแข่งขัน

4. รุ่นมาสเตอร์ ผู้เล่นที่มีสิทธิ์เล่นในรุ่นมาสเตอร์จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ 30 ปี
ในต้นปีที่เข้าร่วมการแข่งขัน